Intergritetspolicy

Habo 2018-06-10


Integritetspolicy avseende GDPR (tidigare PUL) i GymmixHaboParter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Föreningen Gymmix Habo (nedan kallad ”föreningen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

 

Föreningen behandlar personuppgifter för att:

• administrera löpande föreningsaktiviteter (träningsverksamhet, medlemsmöten, ledarutbildningar), 

• kommunicera med medlemmarna (utskick av information inför terminsstart,  information till målsmän m m)

• hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlems- och terminsavgifter).


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Habo Kommun.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Ansökan om bidrag • Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Publicering av material på hemsida och sociala medier


Med vilka delar vi dina personuppgifter?


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

•Ändamål med behandling ----Laglig grund

•Hantering av medlemskap i föreningen ----Avtal

•Föreningsadministration---- Avtal

•Deltagande i föreningens träningsverksamhet---- Avtal

•Ansökan om bidrag---- Rättslig förpliktelse

•Sammanställning av statistik och uppföljning---- Allmänt intresse

•Kontakt med föreningen ---- Intresseavvägning

•Publicering av material på hemsida och sociala medier ---- Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Vilka personuppgifter sparar vi?

 

Vårt medlemsregister innehåller:

• Förnamn, Efternamn, Födelsedatum (6 siffror)

• Historik över inbetalningar av medlems-/terminsavgifter för matchning mot Bankgirots listor och föreningens egen bokföring.

• Telefonnummer till målsman/målsmän till barn. Föreningens eget medlemsregister innehåller  e-postadresser till ledare och funktionärer, från och med hösten 2018 även på medlemmar.

 

Hur sparar vi dina personuppgifter?

 

Föreningens medlemsregister lagras och hanteras lokalt på en därför avsedd dator.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Föreningen har tillsvidare som policy att löpande radera personuppgifter för medlemmar som inte är aktiva. Aktiv medlem betalar medlems/träningsavgift. Från och med våren 2019 kommer föreningen att ha kvar personuppgifterna från föregående termin till ny termin har börjat.

   

Vilka rättigheter har du?

 

Du som är registrerad i föreningens medlemsregister, har flera rättigheter:

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring (t ex utskick av information inför terminsstart) och du motsätter dig att uppgifterna behandlas • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen • Om personuppgifterna har behandlats olagligt • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Du har också rätt att återkalla ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring . Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 

 

•Om du vill veta mer om GDPR:

Läs på riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se


•Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontata styrelsen.

E-post: gymmixhabo@mail.com

 

•Övriga kontaktuppgifter (telefonnummer till styrelse och ledare) finns på föreningens hemsida: www.gymmixhabo.se